Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOXX Vastgoedmanagement en een opdrachtgever waarop VOXX Vastgoedmanagement deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze met VOXX Vastgoedmanagement schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VOXX Vastgoedmanagement en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van VOXX Vastgoedmanagement gelden tot 60 dagen na dagtekening. VOXX Vastgoedmanagement is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
2.3 VOXX Vastgoedmanagement is slechts gebonden, voor zover en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VOXX Vastgoedmanagement daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VOXX Vastgoedmanagement anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht VOXX Vastgoedmanagement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.

3. Prijzen
3.1 Alle door VOXX Vastgoedmanagement opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een opgegeven of overeengekomen all-in prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij VOXX Vastgoedmanagement bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden of gegevens kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden op of gedurende een termijn van meer dan zes maanden mogen daarenboven na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren worden doorberekend.

4. Uitvoering
4.1 VOXX Vastgoedmanagement zal de advies- en/of inspectieopdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten. Nochtans geeft VOXX Vastgoedmanagement geen garanties met betrekking tot het verrichte onderzoeken of verstrekte adviezen.
4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat VOXX Vastgoedmanagement beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door VOXX Vastgoedmanagement is ontvangen of zekerheid ten behoeve van VOXX Vastgoedmanagement is gesteld.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan VOXX Vastgoedmanagement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de VOXX Vastgoedmanagement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomstbenodigde gegevens niet tijdig aan VOXX Vastgoedmanagement zijn verstrekt, heeft VOXX Vastgoedmanagement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien de opdrachtgever met VOXX Vastgoedmanagement een bepaalde opleverdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, welke aan opdrachtgever niet zelf kunnen worden toegerekend, gehouden VOXX Vastgoedmanagement een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen.
4.5 VOXX Vastgoedmanagement heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. De inspecties en adviezen zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen.
4.6 Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door VOXX Vastgoedmanagement opgestelde rapportages na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan VOXX Vastgoedmanagement schriftelijk door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar aan VOXX Vastgoedmanagement zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met genoemde (advies) rapportage en of keuring.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 Indien VOXX Vastgoedmanagement aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
5.2 VOXX Vastgoedmanagement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VOXX Vastgoedmanagement is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VOXX Vastgoedmanagement kenbaar hoorde te zijn.
5.3 VOXX Vastgoedmanagement is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van een niet, niet juist of niet tijdig signaleren van een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte object of een onjuiste kostenbegroting en/of prijsopgaven van deze gebreken.

5.4 VOXX Vastgoedmanagement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever en/of schade wegens door VOXX Vastgoedmanagement gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
5.5 VOXX Vastgoedmanagement is in verband met de uitvoering van opdrachten niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever of van derden. De opdrachtgever vrijwaart VOXX Vastgoedmanagement voor iedere door derden gestelde aansprakelijkheid ter zake.
5.6 In alle gevallen waarin VOXX Vastgoedmanagement gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VOXX Vastgoedmanagement in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
5.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
5.8.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
5.8.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VOXX Vastgoedmanagement aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VOXX Vastgoedmanagement toegerekend kunnen worden;
5.8.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.9 De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VOXX Vastgoedmanagement of zijn ondergeschikten.
5.10 De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een toerekenbare tekortkoming van VOXX Vastgoedmanagement in de uitvoering van zijn werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1 en met inachtneming van het gestelde onder artikel 4.4 te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk een jaar na beëindiging van de opdracht dan wel oplevering van het project, wat het geval mag zijn, nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij VOXX Vastgoedmanagement heeft geprotesteerd. Ieder vorderingsrecht ter zake vervalt indien niet uiterlijk binnen 18 maanden na dagtekening van dit protest, een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
5.11 Alle informatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, zoals door of namens VOXX Vastgoedmanagement aan opdrachtgever verstrekt met betrekking tot de werkzaamheden, is voor strikt persoonlijk gebruik van opdrachtgever bedoeld. In het geval opdrachtgever en opdrachtgever is gehouden VOXX Vastgoedmanagement te vrijwaren voor aanspraken van derden daarmee samenhangende en/of voortvloeiende, evenals deze derden –indien en voor zover van toepassing- er op te wijzen dat laatstgenoemden geen rechten kunnen dan wel mogen ontlenen aan de verstrekte en opdrachtgever(s) gebonden informatie voornoemd.
5.12 Indien opdrachtgever aan VOXX Vastgoedmanagement informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
5.13 VOXX Vastgoedmanagement is/wordt volledig gevrijwaard van werkgevers-aansprakelijkheden voor personeel dat wordt ingeleend / ingehuurd. De aansprakelijkheid ligt volledig bij het inlenend bedrijf waar betreffende werknemer in (loon)dienst is.
De aansprakelijkheid betreft zowel schade aan als door de werknemer.

6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VOXX Vastgoedmanagement zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VOXX Vastgoedmanagement de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VOXX Vastgoedmanagement daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van lid 3 zal VOXX Vastgoedmanagement geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VOXX Vastgoedmanagement kunnen worden toegerekend.

7. Contractduur; uitvoeringstermijn
7.1 Alle door VOXX Vastgoedmanagement genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Verzuim van VOXX Vastgoedmanagement op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet op dan nadat VOXX Vastgoedmanagement in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij VOXX Vastgoedmanagement een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

8. Bescherming van informatie en kennis
8.1 Alle door VOXX Vastgoedmanagement geleverde zaken, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van VOXX Vastgoedmanagement totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met VOXX Vastgoedmanagement gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht VOXX Vastgoedmanagement zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden VOXX Vastgoedmanagement daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5 Door VOXX Vastgoedmanagement geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.6 Voor het geval dat VOXX Vastgoedmanagement zijn in het artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VOXX Vastgoedmanagement of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VOXX Vastgoedmanagement zich bevinden en die zake mede terug te nemen.

9. Honorarium
9.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5. en 6. t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
9.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
9.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de markt gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden of een opdrachtsom hoger dan €10.000,-- exclusief BTW, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
9.6 Indien VOXX Vastgoedmanagement met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is VOXX Vastgoedmanagement niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
9.7 VOXX Vastgoedmanagement is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien VOXX Vastgoedmanagement kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
9.8 Bovendien mag VOXX Vastgoedmanagement het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan VOXX Vastgoedmanagement, dat in redelijkheid niet van VOXX Vastgoedmanagement mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 5% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet.
9.10 VOXX Vastgoedmanagement zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. VOXX Vastgoedmanagement zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.11 Indien opdrachtgever de door VOXX Vastgoedmanagement kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van VOXX Vastgoedmanagement genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

10. Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. VOXX Vastgoedmanagement heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VOXX Vastgoedmanagement op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 VOXX Vastgoedmanagement heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
10.5 VOXX Vastgoedmanagement heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VOXX Vastgoedmanagement kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VOXX Vastgoedmanagement kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

11. Incassokosten
11.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11.2 Indien VOXX Vastgoedmanagement hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

12 Onderzoek en reclames
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VOXX Vastgoedmanagement. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VOXX Vastgoedmanagement in staat is adequaat te reageren.
12.2 Indien de klacht gegrond is, zal VOXX Vastgoedmanagement de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VOXX Vastgoedmanagement slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

13. Opzegging
13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft VOXX Vastgoedmanagement recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane aannemelijk te maken en gemaakte kosten waaronder doch niet uitsluitend worden verstaan de kosten voor het inhuren van mensen en andere investeringen en bestede manuren ten behoeve van de desbetreffende opdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VOXX Vastgoedmanagement zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VOXX Vastgoedmanagement, zal VOXX Vastgoedmanagement in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VOXX Vastgoedmanagement extra kosten met zich meebrengt worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en beëindiging
14.1 VOXX Vastgoedmanagement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst VOXX Vastgoedmanagement ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is VOXX Vastgoedmanagement bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOXX Vastgoedmanagement op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1 Indien VOXX Vastgoedmanagement aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken volledig te retourneren indien VOXX Vastgoedmanagement daartoe verzoekt.
Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16 Overmacht
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 VOXX Vastgoedmanagement heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VOXX Vastgoedmanagement zijn verplichtingen had moeten nakomen.
16.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schade aan de andere partij.
16.4 Voor zover VOXX Vastgoedmanagement ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOXX Vastgoedmanagement gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VOXX Vastgoedmanagement gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VOXX Vastgoedmanagement zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is VOXX Vastgoedmanagement niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten
18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VOXX Vastgoedmanagement zich de rechten en bevoegdheden voor die VOXX Vastgoedmanagement toekomen op grond van de Auteurswet.
18.2 Alle door VOXX Vastgoedmanagement verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VOXX Vastgoedmanagement worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3 VOXX Vastgoedmanagement behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
18.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in artikel 18.5 van deze algemene voorwaarden, slechts het recht op eenmalig gebruik van het door VOXX Vastgoedmanagement geleverde voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
18.5 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten van VOXX Vastgoedmanagement als bedoeld in dit artikel rusten zijn gerechtigd, wanneer volledige betaling van al hetgeen aan VOXX Vastgoedmanagement verschuldigd is zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet tijdig wordt betaald, VOXX Vastgoedmanagement gerechtigd zal zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

20. Niet overname personeel
20.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst als mede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met VOXX Vastgoedmanagement, medewerkers van VOXX Vastgoedmanagement of van ondernemingen waarop VOXX Vastgoedmanagement ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.
20.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 20.1 van deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever aan VOXX Vastgoedmanagement een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,--, te vermeerderen met een bedrag van € 1000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.


21. Geschillen
21.1 De rechter in de vestigingsplaats van VOXX Vastgoedmanagement is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VOXX Vastgoedmanagement het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

 

 

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image